14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

SANAYİ SİCİLİNE KAYIT

SANAYİ SİCİLİNE KAYIT
REKLAM ALANI

 

57593

Konfederasyonumuz Genel Başkanlığından yayınlanan 73 sayılı genelgeleri doğrultusunda, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 1’inci maddesine göre;bir maddenin vasıf,şekil, hassa veya terkibini makina,cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya

bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan işler (sanayi işleri) sayılmaktadır.Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde kapsamına girmektedir.

Anılan Kanun’un 2’nci maddesinde;sanayi işletmelerinin, İktisat ve Ticaret Vekaleti’nde (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve karşılığında alınacak sanayi sicil belgesinin gerektiğinde yetkili memurlara ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiş,ayrıca yeni açılan sanayi işletme

leri,Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na veya Bakanlık il müdürlüğüne vermekle yükümlü tutulmuştur.

Kanun’un 9’uncu maddesinde ise bu Kanun hükümlerine istinaden sanayi işletmelerini süresi içerisinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2’nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hâllerini süresinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermeyenlere beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verileceği öngörülmüştür.

Konfederasyonumuzun girişim ve talepleri sonucunda,2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na Geçici 2’nci madde olarak “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.” hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla,sanayi işletmelerine sanayi siciline kayıtlarını tamamlayabilmeleri  için 31/12/2014 tarihine kadar süre tanındığından, kayıtlarını yaptırmayanların herhangi bir idari yaptırımla karşı karşıya kalmalarını önlemek bakımından bu süre zarfında kayıtlarını yaptırmayan yukarıdaki şartları taşıyan esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlarını yaptırmaları önem arz etmektedir.

 

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ