14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

İLÇE TARIM GIDA VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANDIR

İLÇE TARIM GIDA VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANDIR
REKLAM ALANI

2015 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemlerine İlişkin Duyuru

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 28/ Aralık /2014 tarih ve 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurul Kararında 2015 yılında geçerli olacak satıul belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü uygunluk belgesi bedelleri ve belge sürelerinin uzatılması ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.İlgili tüm esnaf ve sanatkarlarımıza önemle ilan olunur.

Kurumumuzca 2014 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2014 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için 02 Ocak 2015 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında 2015 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.Süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri “Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi” geçerliliğini yitirecektir.
Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi;
“(1) Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların 12 nci maddede faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir.

(3) Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur. “
Hükümlerini haiz bulunmaktadır.
Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde;
Satış belgeleri için 31 Mart 2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satısına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin besinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.
Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.
Perakende satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve toptan satıcıların süre uzatım işlemleri esnasında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl suretlerini illerinde satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere TAPDK tarafından yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık il / ilçe müdürlüklerine (Yetkili Müdürlüklere) ibraz etmeleri ve ibraz ettikleri belgenin bir örneğini Müdürlüğe teslim etmeleri zorunludur.
Buna göre;
Perakende satıcılar, faaliyet konusu ilgili Yönetmeliğe uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satıcılığı için) düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını,
Açık alkollü içki satıcıları, faaliyetlerine uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını, içkili lokal işletme izin belgelerini veya turizm belgelerini,
Toptan satıcılar; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya satış belgesi üzerinde adresi belirtilen işyerinin ticaret siciline tescil ettirildiğine dair belgeyi,
Satış belgesinin asıl sureti ve işlem bedelini ödediklerine dair dekont ile birlikte Yetkili Müdürlüğe ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibrazı zorunlu olmayıp, mevcut satış belgesi ve işlem bedeli ödemesine ilişkin dekontla birlikte Yetkili Müdürlüğe başvuru yapılması ve süre uzatım işleminin satış belgelerinin üzerinde gösterilmesinin sağlanması gerekmektedir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya izin belgesi ibraz edemeyecek olan satıcıların, ruhsat ibraz edememe gerekçelerini belirten resmi yazıyı, dilekçeleri ekinde Yetkili Müdürlüklere teslim etmelerini müteakip, başvuruları değerlendirilecektir.
2015 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.
I- Kurumumuz tarafından 2015 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı”, ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.
TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması zorunludur.
Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi taktirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.
Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Yetkili Müdürlüklerden temin edilebilecektir.
II- Satıcıların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl sureti, Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere Yetkili Müdürlüğe başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.
Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin banka dekontu Müdürlüklere teslim edilmemeli veya Kuruma gönderilmemelidir.
III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Nargilelik tütün mamulü sunumu uygunluk belgeleri için yapılması zorunlu süre uzatım işlemleri de yukarıda belirtilen usul ve esaslara tabidir.

2015 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1-    Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde    2.420.TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                      3.630.TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                            990.TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                      1.450.TL

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde     240.TL
İlçe merkezlerinde                                                                                 165.TL
Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)                                                      55.TL

3- Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde   990.TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)        385.TL

4) Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde   2.420.TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                        2.200 TL

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ