13.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA ÖNEMLİ DUYURU

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA ÖNEMLİ DUYURU
REKLAM ALANI

indir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuz, Hukuk Müşavirliğinin 17.02.2014 tarih ve 2015/19 sayılı genelgeleri ile bildirdiği üzere; 1479 sayılı Kanuna 4956 sayılı Kanunla eklenen Geçici 18.madde gereğince;

”Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmamış olan sigortalıların hak ve yükümlülükleri 04/10/2000 tarihinden itibaren başlar”.Söz konusu hüküm gereğince 04/10/2000 tarihinden önce vergi dairesi ve oda kayıtları olmasına rağmen Kuruma başvurmayanların sigortalılık başlangıç tarihi 04/10/2000 olarak belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik hakkı, temel insan haklarından olup, uluslar arası hukuk kararlarıyla Anayasalarda güvence altına alınmış bir haktır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2009/21-10 Esas ve 2009/52 Karar ve 04/02/2009 tarihli ekte bir sureti sunulan karardan da anlaşıldığı üzere, 1479 sayılı Kanun, zorunlu sigortalılık şemsiyesi altına alınan esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlara, kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygulama amacını taşımakta olup, 26. maddesinde sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını,  bu kanuna göre sigortalı sayılanları, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescil yaptırmalarının zorunlu olduğunu, aksi durumda Kurum tarafından resen tescil işleminin yapılacağı hükme bağlanmıştır.

22/03/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Kanunla, 1479 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle; gerçek ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun kayıtlı bulunanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlarla vergi kaydı bulunmayanlar da Esnaf ve Sanatkarlar Siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı sayılmışlardır.

Yukarıda bahsedilen kanun hükmü gereğince, sigortalılık için aranan koşullar dikkate alındığında, esnafve sanatkârlarımızın zorunlu sigortalı olarak BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilmesinde, kendi adına ve bağımsız çalışma olgusunun gerçekleşmiş olması dikkate alınarak, vergi mükellefiyetinin oluşturulduğu tarihte başlatılmasında yasal zorunluluk bulunmaktadır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse,  01/01/1989 yılından itibaren vergi, esnaf odası ve sicil kaydı olan, ancak BAĞ-KUR sigortalılığının başlatılması için Kuruma başvurmamış olması nedeniyle BAĞ-KUR sigortalılığı 04/10/2000 tarihinden itibaren başladığı kabul edilen bir esnaf, iş bu dava yoluyla sigortalılık başlangıç tarihinin 01/01/1989 tarihine çekilmesini sağlayabilecektir. Dolayısıyla emeklilik süresine ilişkin haklarında avantaj sağlanmış olacaktır.

Sigortalılık niteliğini taşıdığı halde 04/10/2000 tarihinden önce Kuruma BAĞ-KUR sigortalılığını başlatmak için başvurmamış olanlardan, vergi kaydı 04/10/2000 tarihinden önce başlatılmış olanların sigortalılık başlangıç tarihlerini öne çekebilmeleri amacıyla, Müşavirliğimizce emsal bir dilekçesi hazırlanmıştır.

Emsal Dava dilekçesi örneğine ve T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2009/21-10 Esas ve 2009/52 Karar ve 04/02/2009 tarihli kararı örneğine www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/ 15/genelge_detay.php adresinden ulaşabilirsiniz.

EKLER:ek2

EK-1

 

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ