13.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

  • Haberler
  • 22 Temmuz 2016
  • DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE için yorumlar kapalı
  • 2.982 KEZ OKUNDU
DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
REKLAM ALANI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün ; UKOME kurulu kararıyla Muğla İl sınırları içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı olarak ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan deniz araçlarının ruhsatlandırma esasları ve uyacakları kurallarla ilgili “Deniz Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup gereğinin yapılması rica olunur.

 

                                                T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                                                                GENEL SEKRETERLİK

                                             DENİZ  VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

                          DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

                                                                   BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                            Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Muğla mülki sınırları içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan deniz araçlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                                                                         Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge, Muğla il mülki sınırları içinde ticari amaçla Muğla Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı olarak yolcu taşımacılığı yapan deniz araçlarının ruhsatlandırma esasları ve uyacakları kuralları kapsamaktadır.

                                                                    Yasal dayanak

MADDE 3 – Bu yönerge;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

ç) 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

d) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

e) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

f) 25.11.2010 Tarihli ve Sayılı 27766 Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik,

g) Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği,

ğ) 15.06.2006 Tarih ve 26199 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

                                                                             Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönergenin uygulanması bakımından;

a) Büyükşehir Belediyesi: Muğla Büyükşehir Belediyesini

b) UKOME: Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

c) Yolcu Motoru İndirme/bindirme Durak Yerleri: Deniz araçlarının yolcu indirip bindirebilecekleri, UKOME Kurulu tarafından belirlenmiş tekne yanaşma yerlerini,

ç) Yolcu Motoru Hat Kullanımı Geçici İzin Ruhsatnamesi: Yolcu motoru donatan ve işletenlerinin bu yönergede belirlenen şartları sağlamasıyla, Muğla mülki sınırları içerisinde çalışabilmeleri için alacakları belgeyi,

d) Deniz Taksi Geçici İzin Ruhsatnamesi: Deniz taksi donatan ve işletenlerinin bu yönergede belirlenen şartları sağlamasıyla, Muğla mülki sınırları içerisinde çalışabilmeleri için alacakları belgeyi,

e) Yolcu Motoru: Tam boyları kırk iki metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden yirmi beş milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan ticaret gemilerini,

f) Deniz Taksi: 12 kişiden az yolcu taşıyan ve İdari Liman Seferi bölgesinde çalışmak üzere dizayn edilmiş belli bir hat üzerinde çalışmayan yolcu teknelerini,

g) Deniz Aracı: Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış, yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılan yolcu motoru ve deniz taksi cinsindeki deniz araçlarını,

ğ) Kaptan: Gemilerin Gemiadamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen yeterliliğe sahip, tekne donatanı veya işleteni tarafından düzenlenen Kaptan Atama Yazısıyla atanmış, yolcu motorunu ve deniz taksiyi sevk ve idare eden gemi adamını,

h) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

ı) Yolcu Taşımacılığı Yaptırım Cetveli: Yolcu taşımacılığı faaliyetleri sırasında yönergede belirlenen kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımı gösteren cetveli, ifade eder.

                                                                     İKİNCİ BÖLÜM

                                   Yolcu Motorları ve Deniz Taksilerin Taşıması Gereken Şartlar

MADDE 5 – Yolcu taşımacılığı yapacak deniz araçlarında aşağıdaki nitelikler aranır;

a) Tekne tipi İdare tarafından belirlenen tipte olacaktır.

b) Denize Elverişlilik Belgesi olmayan hiç bir deniz aracı yolcu taşıyamaz.

c) Akyaka Kadın Azmağında çalışan tekneler Gökova Özel Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı Koruma Kullanma Usul ve Esaslarında belirtilen tam boyları geçemez

ç) Yolcu Motorlarının makineleri içten takma olmak zorundadır. (Akyaka Kadınazmağı Hattında çalışan tekneler için Gökova Özel Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı Koruma Kullanma Usul ve Esaslarında belirtilen motor gücünden yüksek olamaz)

MADDE 6 – Yolcu Taşımacılığı yapan deniz araçlarının ruhsatlarının yenilenmesi yapılırken;

a) Başvuru formu,

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmiş olan bir önceki yıla ait Yolcu Motoru Hat Kullanımı Geçici İzin Ruhsatnamesi veya Deniz Taksi Geçici İzin Ruhsatnamesi’nin aslı,

c) Tekneye ait, 3. şahıslara karşı sorumluluk teminatını da açıkça gösteren Denizyolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin Türkçe sayfalarının fotokopisi (Yolcu motorlarında Yolcu Taşıma kapasitesi 12’nin üzerinde olan tekneler için yürürlükteki mevzuat gereği yaptırılması gereken sigorta poliçesi)

ç) Kooperatif üyelik belgesinin aslı (İbraz edildiği günden en fazla 15 takvim günü önce düzenlenmiş olacaktır)

d) Denize Elverişlilik Belgesi,

e) Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi

f) Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ruhsat bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı donatan, işleten veya vekili tarafından ibraz edilecektir.

Yolcu Taşımacılığı yapan yolcu motorlarının ve deniz taksilerinin ruhsatları Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Bu ruhsatnamelerin azami geçerlilik süresi UKOME tarafından belirlenir. Ruhsatname düzenlenirken Denize Elverişlilik Belgesi survey tarihleri ve mevsimsel taşıma kapasiteleri dikkate alınır.

                                                                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                Yolcu Motoru ve Deniz Taksi Çalışma Esasları, Uyulması Gerekli Kurallar ve Yasaklar

MADDE 7 – Çalışacak deniz araçlarının çalışma esasları ve uymaları gerekli kurallar ve yasaklar aşağıdaki gibidir:

a) Deniz aracı donatan, işleten ve kaptanlarının mevcut kanunlara, bu çerçevede hazırlanan tüzük, yönerge ve yönetmelikler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi genelinde alınacak, Meclis, Encümen ve UKOME Genel Kurulu Kararlarına ve Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

b) Deniz aracı donatan ve işletenleri çalıştırdığı kaptanların bu Yönerge hükümlerini yerine getirilip getirilmemesi konusunda her türlü yükümlülüklerinden sorumludur.

c) Deniz araçlarında çalışan personelin kılık ve kıyafeti, temiz ve bakımlı olacaktır.

ç) Yolcu motoru ve deniz taksileri Muğla Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırları içerisindeki liman başkanlıklarınca tespit edilen iskeleler, indirme/bindirme durak yerleri dışında yolcu indirme/bindirme ve bekleme yapamazlar. Yolcu indirme/bindirme yapan yolcu motorları ve deniz taksileri haricindeki deniz araçlarının yolcu motoru indirme/bindirme durak yerlerinde bekleme yapması yolcu indirip bindirmesi yasaktır.

d) Yolcu motorlarının ve deniz taksilerinin en fazla yolcu taşıma kapasiteleri, yolcuların görebileceği biçimde deniz aracının iç ve dış kısmına asılacaktır. Yolcu motorları ve deniz taksileri Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen kapasiteden fazla yolcu alamazlar.

e) Yolcu motorları ve deniz taksileri yolcu dışında herhangi bir yük taşıyamazlar.

f) Taşınacak evcil köpeklerin ağzında emniyet maskesi takılması zorunlu olup diğer evcil hayvanlar taşıma kafesinde taşınabilecektir. Evcil hayvanların taşınmasında diğer yolcular rahatsız edilmeyecektir.

g) 0 – 6 yaş (6 yaş dahil) grubundaki çocuklardan koltuk veya oturma mahalli işgal etmemek şartıyla ücret alınamaz.

ğ) Yolcu motorları ruhsatlandırıldığı hatta belirlenen güzergah dışında, deniz taksiler ruhsatlandırıldıkları saha dışında yolcu taşımacılığı yapamazlar.

h) Yolcu motorları ve deniz taksileri Büyükşehir Belediyesi tarafından aldıkları ruhsatların aslını teknede bulundurmak ve yapılacak denetimlerde yetkililere göstermek zorundadırlar.

ı) Denize Elverişlilik Belgesinde bulunan can kurtarma ve yangın söndürme ekipmanlarını eksiksiz olarak yolcu motoru veya deniz takside bulundurmak zorundadırlar.

i) Yolcu motorlarında kullanılacak olan biletler çalıştıkları hatlardaki bağlı bulundukları kooperatif tarafından bastırılacak olup biletsiz yolcu taşınamayacaktır.

j) Deniz araçları, UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesine uymak zorundadırlar.

k) Bütün iskelelerde, yolcu motoru ve deniz taksileri indirme/bindirme durak yerlerinde, yolcu motorlarında ve deniz taksilerde fiyat listeleri ve varsa sefer tarifeleri yolcuların göreceği şekilde asılacaktır.

l) Yolcu motorları ve deniz taksilerinde 4207 Sayılı Kanun gereği yolcu motorları içerisinde sigara içilmez ibareli levha asılması zorunludur.

m)Yolcu motorları ve deniz taksileri sefer süresince seyir emniyeti açışından Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümlerine uymak zorundadırlar.

n) Yolcu motorları teknenin kıç tarafında, direk üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi flaması sürekli olarak bulundurulacaktır.

o) Yolcu motorlarının veya deniz taksilerinin mücbir sebepler haricinde denizde yolcu aktarması yapmaları yasaktır. Yolcu motorları ve deniz taksileri mücbir sebepler dışında yolcularını son gideceği yere kadar götürmek zorundadır.

ö) Yolcu motorlarında veya deniz taksilerinde meydana gelen her türlü kaza ve zarardan üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden, tazminat ve davalardan donatan, işleten ve kaptanı sorumlu olup Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna gidilemeyeceği gibi tarafına rücu edilemez. Kazalar en kısa zamanda Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğüne rapor edilecektir.

                                        Yolcu Motorlarında ve Deniz Taksilerde Çalışacak Personel

MADDE 8 – Yolcu motorları ve deniz taksilerde çalışacak gemi adamları,

a) Gemilerin Gemiadamlarıyla Donatılması Yönergesinde belirtilen asgari gemi adamı yeterliliğine ve bu yeterliliğin gerektirdiği geçerli tüm evraka sahip olacaklardır.

b) Mevcut hattını, yolcu motoru ve deniz taksi yolcu indirme/bindirme durağı ve bekleme yerlerini, yerel deniz şartlarını ve bölgedeki tekne trafiği ve manevra gereklerini bileceklerdir.

c) Bağlı bulundukları kooperatif tarafından belirlenen ve Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliğinde yeterlilikleri için belirtilen alametleri taşıyan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından onaylanan tipte kıyafetleri giyeceklerdir.

                                                                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

      Uygulama ile İlgili Genel Esaslar Yolcu Taşıma Zaman ve Ücret Tarifelerinin Tespiti

MADDE 9 – Yolcu motoru ve deniz taksilerin fiyat ve zaman tarifeleri UKOME tarafından belirlenecek olup bu tarifelere uymayanlar hakkında yönergede belirtilen cezai hükümler uygulanır.

                        Büyükşehir Belediyesinin Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler

MADDE 10 – 1608 sayılı kanuna göre uygulanacak idari yaptırım, Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Tebligat Kanunu hükümlerine göre uygulanır. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır.

                               Ceza Vermeye Yetkili Kurul ve Kişiler İle Yapılacak İşlemler

MADDE 11 – Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tanzim edilecek tespit tutanağının bir sureti deniz aracının donatan/işleten/kaptanına teslim edilir, tutanağın ikinci sureti Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğüne iletilir, tutanağın üçüncü sureti tutanağı tutan Zabıta Dairesi Başkanlığında saklanır. Tespit tutanağının bir sureti deniz aracının donatan/işleten/kaptanı tarafından teslim alınmaması halinde bu durum tutanakta belirtilerek tutanağın bir örneği taraflara bırakılması suretiyle tebliğ/tebellüğ yerine getirilmiş sayılır.

                                                           Yaptırım ve cezai hükümler

MADDE 12 – Bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek tutanak doğrultusunda Yolcu Taşımacılığı Yaptırım Cetvelinde belirtilen hükümler uygulanır.

Önceki yıla ait ceza ödemelerini yapmayan deniz aracı donatan ve işletenlerine geçici izin ruhsatnamesi verilmez.

                                                                       BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                                           Son Hükümler

                                            Yönergede yenileme ve/veya değişiklik yapma yetkisi

MADDE 13 – Bu yönergede yenileme ve değişiklik yapma yetkisi UKOME Kuruluna aittir.

                                                     Hüküm bulunmayan hallerde yapılacak işlem

MADDE 14 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 5216 Sayılı Kanun ve UKOME Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

                                                                                    Yürürlük

MADDE 15 – Bu yönerge UKOME Kurulunda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

                                                                                    Yürütme

MADDE 16 – Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adına Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürü tarafından yürütülür.

                                       YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPTIRIM CETVELİ

22072016162213 ekinden ulaşabilirsiniz.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ