14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  • Haberler
  • 29 Kasım 2019
  • TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK için yorumlar kapalı
  • 623 KEZ OKUNDU
TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
REKLAM ALANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 11 Ekim 2019 tarih ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişilik yapılmıştır. 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Bu Yönetmelik, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) ve 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına giren tartı aletleri ile diğer tartı aletlerini kapsar.”Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında tartı aletlerinin damgalandığı yıl esas alınır ve tartı aletleri yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması durumunda müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.

b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için tartı aletinin markası, modeli, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı bilgilerle; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenler için il müdürlüklerine, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilenler için de Bakanlık internet sitesinde yayımlanan formla yetkili muayene servislerine/grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Başvuru sahibine, müracaat edildiğini gösteren elektronik veya fiziki bir belge verilir. Söz konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

c) İl müdürlüklerine ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu bulunmalıdır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti servise ödenir.

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetkili Muayene Servisi Belgesi için Ek-2’de belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur. Başvuruda beyan edilen bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan bilgiler olması halinde il müdürlüğü başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ister.”

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Başvurular, 14 üncü madde uyarınca istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olmak üzere alır.

(2) Yapılan değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından yetkili muayene servisi belgesi ve personel yetki belgesi düzenlenir.

(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü, tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Belgelerin vizesi için belge numaraları beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.

(4) İl müdürlüğü yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olmak üzere alır.”

“(8) 14 üncü madde uyarınca belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde bir değişiklik olması halinde ilgililer bu değişikliği on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirir. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde;

a) Değişiklik belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğü mevcut belgeleri iptal ederek yenilerini düzenler. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.

b) Değişiklik, bilgi mahiyetinde olup belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektirmiyor ise il müdürlüğü bu değişikliğe konu bilgi, beyan veya belgeleri muhafaza eder.”

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ