14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

7256 SAYILI KANUNLA KAMUYA OLAN BAZI BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR

  • Haberler
  • 02 Aralık 2020
  • 7256 SAYILI KANUNLA KAMUYA OLAN BAZI BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR için yorumlar kapalı
  • 883 KEZ OKUNDU
7256 SAYILI KANUNLA KAMUYA OLAN BAZI BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR
REKLAM ALANI

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan Kanunda, esnaf ve sanatkârlarımız ile meslek kuruluşlarımızı yakından ilgilendiren düzenlemeler şunlardır:
1. VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE KAMUYA OLAN DİĞER
BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR.
Buna göre,
1.1. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından; Maliye Bakanlığı,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler
1.2. Alacak türü açısından;
– Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
– Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,
– SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri,sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları,
-Trafik cezaları ve diğer idari para cezaları ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
– Belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri,
– 7143 sayılı yapılandırma kanununa istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri halen devam eden borçlarının yapılandırılması,
– 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları da bu kanun kapsamına alınmıştır.
Ancak;
– 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları ve
– Pandemi nedeniyle ertelenen ve ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim,Kasım ve Aralık ayına tekabül eden vergiler bu kanun kapsamında değildir.

31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce;
 Verilmesi gereken beyannameler,
 Tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri
 Kesilen trafik cezaları ile diğer idari para cezaları ve ayrıca
 Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti, 2020 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergileri 2. Taksitleri ile 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi taksitleri ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir.
1.4. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit
taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aidat borçları ile katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.Buna göre; 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının; birinci taksitinin bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28 Şubat 2021), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Bu hükümden yararlanılabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

 

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ