14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

KUYUMCULUKTA YETKİ BELGESİ DÖNEMİ

  • Haberler
  • 16 Aralık 2021
  • KUYUMCULUKTA YETKİ BELGESİ DÖNEMİ için yorumlar kapalı
  • 807 KEZ OKUNDU
KUYUMCULUKTA YETKİ BELGESİ DÖNEMİ
REKLAM ALANI

Gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini; yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri; Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 14/04/2021 tarihi itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmeleri, 31 Aralık 2021 tarihine kadar faaliyetlerini Yönetmeliğe uygun hale getirmek ve Yetki Belgesi almakla yükümlüdürler. Kuyum Ticaretinde Yetki Belgesi Dönemi Yönetmelik ile kuyum ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılabileceği düzenlenmiş ve yetki belgesi olmayan işletmelerin kuyum ticareti ile iştigal etmeleri ve kuyum ticareti ile iştigal edildiği izlenimini veren işaret ve ifadeler kullanmaları yasaklanmıştır. Yetki Belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir. Ayrıca, Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir.

Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar :

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;

  1. a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
  2. b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  3. c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması,

  1. d) Kuyumcuların ise;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, gerekir.

Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda yukarıda (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaz.

Diğer taraftan; Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de 09/09/2021 tarihli ve 31460254 sayılı Makam Olur’u ile değişiklikler yapılmış ve buna göre “……… 14/4/2021 tarih ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösterilen meslek dallarında, ilgili oda/birlik veya resmi kurumlara kayıtlı olduğunu belgelendirenlerden, kapsam tarihinden (06.01.1998) önce en az iki yıl kayıtlı olanlara kalfalık belgesi, en az beş yıl kayıtlı olanlara ise ustalık belgesi, Kanun’un 35 inci maddesi kapsamında doğrudan düzenlenir.” şeklinde değiştirilerek bu şartları taşıyanlara doğrudan belge alma hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi 23/09/2021 tarihi itibarıyla uygulamaya alınmış olup, kuyum ticaretiyle iştigal eden tüm işletmelerin KTBS üzerinden yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunması gerekmektedir.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ